Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.geoproduct.pl  

 

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
9. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania  dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.7. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sklep.geoproduct.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
1.11. SPRZEDAWCA – GEOPRODUCT BBG Sp. z o.o. (adres siedziby: Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000) wpisany do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001055628, NIP 7773411134, REGON 526267859, adres poczty elektronicznej: sklep@geoproduct.pl, numer telefonu: +48 61 678 55 00 (opłata jak za połączenie  standardowe - wg cennika właściwego operatora).
1.12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.13. TOWAR– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.14. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.16. USŁUGODAWCA – GEOPRODUCT BBG Sp. z o.o. (adres siedziby: Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000) wpisany do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001055628, NIP 7773411134, REGON 526267859, adres poczty elektronicznej: sklep@geoproduct.pl, numer telefonu: +48 61 678 55 00 (opłata jak za połączenie  standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

GEOPRODUCT BBG Sp. z o.o.
Adres siedziby:
Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000
wpisany do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001055628,
NIP 7773411134, REGON 526267859
Adres poczty elektronicznej: sklep@geoproduct.pl
Adres strony internetowej: www.sklep.geoproduct.pl
Numer telefonu: +48 61 678 55 01
(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)

 

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Towaru do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają jednak
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem:
http://sklep.geoproduct.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
4.3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,  które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na  stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy
Towaru, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
(1) potwierdza jego otrzymanie, co  powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.2. Sprzedawca dostarczy Towar zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem kuriera wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://sklep.geoproduct.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
5.5. Czas dostawy obejmuje 1-2 dni robocze na przygotowanie przesyłki oraz 1-3 dni na dostawę realizowaną przez wybranego przewoźnika.
5.6. Klient ma możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, po uprzednim umówieniu terminu.

 

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK
Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.1.4. Płatność przez mRaty. Szczegóły na stronie banku tutaj
6.1.5. Blik
6.1.6. PayPo

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. 
7.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: Grójec 23 Środa Wielkopolska 63-000 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@geoproduct.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru od Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7.8. W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
7.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.11.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
7.11.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
7.11.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym;
7.11.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
7.11.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
7.11.6. dostarczania prasy;
7.11.7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę.
8.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
8.2.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8.2.2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
8.2.3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
8.2.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin od odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8.3 Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sklep@geoproduct.pl
8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
8.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia
z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy.
8.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z  działaniem Sklepu internetowego
8.6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sklep@geoproduct.pl
8.6.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.6.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
   
REKLAMACJA KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

9.1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
9.1.1 opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
9.1.2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
9.2 Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
9.2.1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
9.2.2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
9.2.3 być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
9.2.4 być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
9.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w 9.2, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w 9.2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
9.4 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
9.4.1. zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
9.4.2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez sprzedawcę lub osobę trzecią
9.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
9.6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w 9.5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
9.7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
9.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9.9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9.10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.
9.11. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
9.12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
9.13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
9.14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
9.14.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z 9.8.
9.14.2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z 9.10-9.12.
9.14.3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
9.14.4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w 9.7-9.13.;
9.14.5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
9.15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9.16. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
9.17. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedającemu na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest GEOPRODUCT BBG Sp. z o.o. (adres siedziby: Grójec 23  Środa Wielkopolska 63-000) wpisany do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001055628, NIP 7773411134, REGON 526267859, adres poczty elektronicznej: sklep@geoproduct.pl 
10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej osobowych mając jednak na uwadze kwestię konieczności uzyskania odpowiedniej podstawy/zgody do przetwarzania w tymże celu).
10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r.
o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, 
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
11.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://sklep.geoproduct.pl/pl/i/Regulamin/2
oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.  
11.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku
Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.
11.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl